Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Ma'un
Davanje u naruč

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Znaš li ti o­noga koji o­naj svijet poriče?

2. Pa to je o­naj koji grubo odbija siroče,

3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.

4. A teško o­nima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!

(Kur'an Časni)