El-Kevser

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Kevser
Mnogo dobro

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. o­naj koji tebe mrzi sigurno će o­n bez spomena ostati.

(Kur'an Časni)