Evropska konvencija o ljudskim pravima/Protokol broj 14.

Evropska konvencija o ljudskim pravima/Protokol broj 14.

PROTOKOL BR. 14 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJAVA SISTEM KONTROLE KONVENCIJEUredi

Strasbourg 13. maja 2004. godine

Države članice Vijeća Evrope, potpisnice ovog protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji je potpisan u Rimu 4. novembra 1950. godine (u daljnjem tekstu: Konvencija),

uzimajući u obzir Rezoluciju br. 1 i deklaraciju koja je usvojena na sastanku evropskih ministara koji je bio posvećen ljudskim pravima i koji je održan u Rimu 3. i 4. novembra 2000. godine;

uzimajući u obzir deklaracije koje je usvojio Komitet ministara na 109. sjednici (8. novembra 2001. godine), 111. sjednici (7. novembra 2002. godine) i 112. sjednici (15. maja 2003. godine);

uzimajući u obzir mišljenje br. 251 (2004) koje je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila 28. aprila 2004. godine;

uzimajući u obzir hitnu potrebu da se izmijene i dopune određene odredbe Konvencije kako bi se dugoročno održala i poboljšala efikasnost sistema kontrole naročito u svjetlu sve većeg priliva radnih materijala pred Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom ministara Vijeća Evrope;

uzimajući u obzir naglašenu potrebu osiguravanja Sudu da i dalje ima najistaknutiju ulogu u zaštiti ljudskih prava u Evropi;

sporazumjele su se kako slijedi:

Član 1.Uredi

Član 22. stav 2. Konvencije se briše.

Član 2.Uredi

Član 23. Konvencije se mijenja i glasi:

"Član 23 – Mandati i razrješenje

1. Sudije se biraju na period od devet godina i ne mogu biti ponovo birani.

2. Mandat sudije ističe sa navršenih 70 godina starosti.

3. Sudija obavlja svoju funkciju dok ne bude zamijenjen. Bez obzira na zamjenu, sudija rješava sve predmete koji su mu dati na razmatranje.

4. Nijedan sudija se ne razrješava funkcije izuzev ako ostale sudije odluče dvotrećinskom većinom glasova da određeni sudija više ne ispunjava potrebne uvjete.

Član 3.Uredi

Član 24. Konvencije se briše.

Član 4.Uredi

Član 25. Konvencije postaje član 24. Konvencije, mijenja se i glasi:

"Član 24 – Pisarnica i izvjestioci

1. Sud ima pisarnicu čije će se funkcioniranje i rad regulirati pravilima Suda.

2. Kad ga zastupa sudija pojedinac, Sudu pomažu izvjestioci koji su odgovorni predsjedniku Suda. Izvjestioci čine sastavni dio pisarnice.

Član 5.Uredi

Član 26. Konvencije postaje član 25. ("Sud u plenarnom sazivu"), te se mijenja kako slijedi:

1. Tačka-zarez mijenja zarez na kraju stava d) i briše se riječ "i".

2. Tačka-zarez mijenja tačku na kraju stava e).

3. Dodaje se novi stav f) koji glasi:

"f podnijeti zahtjev u skladu sa članom 26. stav 2."

Član 6.Uredi

Član 27. Konvencije postaje član 26. te se mijenja i glasi:

"Član 26 – Sudija pojedinac, komiteti, vijeća i Veliko vijeće

1. Radi razmatranja podnesenih predmeta Sud zasjeda kao sudija pojedinac, u komitetima od trojice sudija, u vijećima od sedam sudija i u Velikom vijeću od sedamnaest sudija. Vijeća Suda osnivaju komitete na određen vremenski period.

2. Na zahtjev Suda u plenarnom sazivu Komitet ministara može donijeti jednoglasnu odluku koja će se odnositi na određeni period i kojom će broj sudija koji čine vijeća smanjiti na pet.

3. Kad Sud zastupa sudija pojedinac, on ne razmatra aplikaciju protiv Visoke strane ugovornice u čije ime je taj sudija imenovan.

4. Sudija koji je izabran u ime Visoke strane ugovornice će biti ex officio član vijeća i Velikog vijeća. Ako takvog nema, ili ako taj sudija ne može učestvovati u zasjedanju, onda predsjednik Suda određuje osobu koja će raditi u svojstvu sudije sa spiska koji je unaprijed dostavila Strana.

5. Veliko vijeće također čine predsjednik Suda, potpredsjednici, predsjedavajući vijeća i druge sudije koje se odabiru u skladu sa pravilima Suda. Kad se predmet proslijedi Velikom vijeću na osnovu člana 43, nijedan sudija iz vijeća koje je donijelo odluku ne zasjeda u Velikom vijeću uz izuzetak predsjedavajućeg vijeća i sudije koji je zasjedao u ime Visoke strane ugovornice."

Član 7.Uredi

Novi član 27. se dodaje nakon novog člana 26. i glasi:

"Član 27 – Nadležnost sudije pojedinca

1. Sudija pojedinac može proglasiti nedopustivom ili brisati sa liste predmeta aplikaciju koje je podnesena na osnovu člana 34. i takva se odluka može donijeti bez daljnjeg razmatranja.

2. Odluka je konačna.

3. Ako sudija pojedinac ne proglasi aplikaciju nedopustivom ili je ne briše sa liste predmeta ona se prosljeđuje komitetu ili vijeću na daljnje razmatranje."

Član 8.Uredi

Član 28. Konvencije se mijenja i glasi:

"Član 28 – Nadležnost komiteta

1. U odnosu na aplikaciju koje je podnesena na osnovu člana 34, komitet može jednoglasno

a. proglasiti je nedopustivom ili je brisati sa liste predmeta i takva se odluka neće dalje razmatrati; ili
b. proglasiti je dopustivom i istovremeno donijeti odluku u meritumu ako pitanje u konkretnom predmetu, koje se odnosi na tumačenje i primjenu Konvencije i protokola uz Konvenciju, spada u djelokrug prakse Suda.

2. Odluke i presude iz stava 1. su konačne.

3. Ako sudija koji je izabran u ime Visoke strane ugovornice nije član komiteta, komitet može u bilo kojoj fazi postupka pozvati navedenog sudiju da zauzme mjesto jednog člana komiteta uzevši u obzir sve relevantne faktore, uključujući i to je li Strana osporila primjenu postupka iz stava 1b."

Član 9.Uredi

Član 29. Konvencije se mijenja kako slijedi:

1. Stav 1. se mijenja i glasi: "Ako se ne donese odluka u skladu sa čl. 27. i 28. ili ako se ne donese presuda u skladu sa članom 28, vijeće odlučuje o dopustivosti i meritumu pojedinačnih aplikacija koje su podnesene na osnovu člana 34. Odluka o dopustivosti se može posebno donijeti."

2. Dodaje se nova rečenica na kraju stava 2. koja glasi: "Odluka o dopustivosti se donosi posebno izuzev ako Sud, u izuzetnim slučajevima, odluči drugačije."

3. Stav 3. se briše.

Član 10.Uredi

Član 31. Konvencije se mijenja kako slijedi:

1. Riječ "i" na kraju stava a) se briše.

2. Stav b) postaje stav c). Dodaje se novi stav b koji glasi:

"b odlučuje o pitanjima koja Sudu proslijedi Komitet ministara u skladu sa članom 41. stav 4; i".

Član 11.Uredi

Član 32. Konvencije se mijenja kako slijedi:

Nakon broja 34 na kraju stava 1. dodaje se zarez i broj 46.

Član 12.Uredi

Član 35. stav 3. se mijenja i glasi:

"3 Sud proglašava nedopustivim sve pojedinačne aplikacije koje se podnesu na osnovu člana 34. ako smatra:

a. da je aplikacija inkompatibilna sa odredbama Konvencije i protokola uz Konvenciju, da je očigledno neosnovana, da je zloupotrijebljeno pravo na pojedinačnu aplikaciju, ili
b. da aplikant nije pretrpio značajniju štetu izuzev ako poštivanje ljudskih prava, kako je to definirano u Konvenciji i protokolima uz Konvenciju, zahtijeva razmatranje aplikacije u meritumu, te pod uvjetom da se nijedan predmet ne može odbaciti po ovom osnovu ako ga domaći sud nije razmotrio na odgovarajući način."

Član 13.Uredi

Novi stav 3. se dodaje na kraju člana 36. Konvencije i glasi:

"3 Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope može podnositi primjedbe u pisanom obliku i sudjelovati na saslušanjima u svim predmetima pred vijećima ili Velikim vijećem."

Član 14.Uredi

Član 38. Konvencije se mijenja i glasi:

"Član 38 – Razmatranje predmeta

Sud razmatra predmet zajedno sa zastupnicima strana i, po potrebi, pokreće istragu. Visoke strane ugovornice osiguravaju sva neophodna sredstva za efikasno provođenje istrage."

Član 15.Uredi

Član 39. Konvencije se mijenja i glasi:

"Član 39 – Sporazumno rješenje

1. Sud se može u bilo kojoj fazi postupka staviti na raspolaganje stranama u smislu omogućavanja sporazumnog rješenja spora na osnovu poštivanja ljudskih prava kako je to definirano u Konvenciji i protokolima uz Konvenciju.

2. Postupak koji se vodi u skladu sa stavom 1. je povjerljive prirode.

3. Ako se postigne sporazumno rješenje Sud donosi odluku o brisanju predmeta sa liste predmeta. U odluci se ukratko navodi činjenično stanje i postignuto rješenje.

4. Odluka se prosljeđuje Komitetu ministara koji vrši nadzor nad izvršavanjem sporazumnog rješenja u skladu sa odlukom."

Član 16.Uredi

Član 46. Konvencije se mijenja i glasi:

"Član 46 – Obavezujući karakter i izvršavanje presuda

1. Visoke strane ugovornice se obavezuju da će poštivati konačne presude Suda u svim predmetima u kojima su one stranke.

2. Konačna presuda Suda se prosljeđuje Komitetu ministara koji vrši nadzor nad njenim izvršavanjem.

3. Ako Komitet ministara smatra da tumačenje konačne presude ometa nadziranje njenog izvršavanja, Komitet može proslijediti to pitanje Sudu da donese rješenje o tumačenju. Da bi se navedeno pitanje proslijedilo, potrebni su glasovi dvotrećinske većine zastupnika koji imaju pravo sudjelovanja u radu Komiteta.

4. Ako Komitet ministara smatra da Visoka strana ugovornica odbija da se povinuje konačnoj presudi u predmetu u kojem je ona jedna od stranki, Komitet može, nakon što zvanično obavijesti tu Stranu i nakon što donese odluku glasovima dvotrećinske većine zastupnika koji imaju pravo sudjelovanja u radu Komiteta, proslijediti Sudu pitanje je li navedena Strana ispunila svoju obavezu iz stava 1.

5. Ako Sud utvrdi povredu stava 1, predmet se prosljeđuje Komitetu ministara koji treba da razmotri koje mjere treba preduzeti. Ako Sud utvrdi da nije bilo povrede stava 1, predmet se prosljeđuje Komitetu ministara koji zaključuje razmatranje predmeta."

Član 17.Uredi

Član 59. Konvencije se mijenja kako slijedi:

1. Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"2 Evropska unija može pristupiti ovoj konvenciji."

2. Stavovi 2, 3. i 4. postaju stavovi 3, 4. i 5.

Završne i prelazne odredbe

Član 18.Uredi

1. Ovaj protokol ostaje otvoren za potpisivanje zemljama članicama Vijeća Evrope koje su potpisnice Konvencije i koje mogu izraziti svoju saglasnost da su obavezane:

a. potpisivanjem bez pridržavanja prava na ratifikaciju, prihvatanje ili odobravanje; ili
b. potpisivanjem koje je podložno ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju nakon kojeg slijedi ratifikacija, prihvatanje ili odobravanje.

2. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja se deponuju kod generalnog sekretara Vijeća Evrope.

Član 19.Uredi

Ovaj protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od tri mjeseca od datuma na koji sve Strane izraze saglasnost da će poštivati Protokol u skladu sa odredbama člana 18.

Član 20.Uredi

1. Od datuma stupanja na snagu ovog protokola njegove odredbe se primjenjuju na sve aplikacije koje su u procesu rješavanja pred Sudom kao i na sve presude čije izvršavanje je pod nadzorom Komiteta ministara.

2. Novi kriterij za dopustivost koji je uključen u član 35. stav 3.b. Konvencije na osnovu člana 12. ovog protokola se ne primjenjuje na aplikacije koje su proglašene dopustivim prije nego što je ovaj protokol stupio na snagu. Vijeća i Veliko vijeće mogu primjenjivati navedeni kriterij za dopustivost dvije godine nakon stupanja na snagu ovog protokola.

Član 21.Uredi

Mandat sudija čiji se prvi mandat poklapa sa datumom stupanja na snagu ovog protokola se produžava ipso jure tako da obuhvati ukupan period od devet godina. Ostale sudije će obavljati svoj mandat koji će se ipso jure produžiti dvije godine.

Član 22.Uredi

Generalni sekretar Vijeća Evrope obavještava države članice Vijeća Evrope o:

a. svim potpisima;
b. deponiranju instrumenata ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja;
c. datumu stupanja na snagu ovog protokola u skladu sa članom 19; i
d. svim aktima, obavještenjima ili dopisima u vezi sa ovim protokolom.

U potvrdu navedenog su potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovaj protokol.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. maja 2004. godine na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom izvorniku koji će biti pohranjen u arhivu Vijeća Evrope. Generalni sekretar Vijeća Evrope će dostaviti ovjerene prijepise svakoj državi članici Vijeća Evrope.