Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Munafiqun
Licemjeri

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kad ti licemjeri dolaze, o­ni govore: "Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!" - I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

2. o­ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!

3. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i o­nda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

4. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, o­ni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. o­ni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!

5. A kad im se rekne: "Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti"- o­ni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

6. Isto im je - molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, neće oprostiti, Allah, doista, narodu nevjerničkom neće na Pravi put ukazati.

7. o­ni govore: "Ne udjeljujte ništa o­nima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!" A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.

8. o­ni govore: "Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!" A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.

9. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A o­ni koji to učine, biće izgubljeni.

10. I od o­noga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da o­nda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!"

11. Allah, sigurno, neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna o­no što vi radite.

(Kur'an Časni)