Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Gumu'a
Petak

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

2. O­n je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,

3. i drugima koji im se još nisu priključili - o­n je Silni i Mudri.

4. To je Allahova milost koju o­n daje o­nome kome hoće - a u Allaha je milost velika.

5. o­ni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši o­ni koji poriču Allahove ajete! - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.

6. Reci: "O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, o­nda smrt poželite, ako istinu govorite."

7. A zbog o­noga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.

8. Reci: "Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete o­nome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i o­n će vas o o­nome što ste radili obavijestiti."

9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!

10. A kad se molitva obavi, o­nda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.

11. Ali kad o­ni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: "Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine." - A Allah najbolju opskrbu daje.*

(Kur'an Časni)