Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
At-Tagabun
Samoodbrana

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu - vlast i Njemu - pohvala; o­n sve može!

2. o­n vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.

3. o­n je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i o­n vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.

4. o­n zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.

5. Zar do vas nije doprla vijest o o­nima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili - a još ih i patnja nesnosna čeka -

6. zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: "Zar da nas ljudi upućuju?" I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, o­n je jedini hvale dostojan!

7. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: "Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o o­nome šta ste radili, doista, biti obaviješteni!" - a to je Allahu lahko -

8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna o­no što vi radite.

9. A o­noga dana kada vas o­n na o­nome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I o­n će preći preko hrđavih postupaka o­noga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!

10. A o­ni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali - biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!

11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a o­n će srce o­noga koji u Allaha vjeruje uputiti - Allah sve dobro zna.

12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa - Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.

13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa - i Allah prašta i samilostan je.

15. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;

16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte - za svoje dobro. A o­ni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.

17. Ako Allahu drage volje zajam date, o­n će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.

18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.

(Kur'an Časni)