Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Felek
Svitanje

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

2. od zla o­noga što o­n stvara,

3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

(Kur'an Časni)