El-Enfal

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Enfal
Plijen

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Pitaju te o plijenu. Reci: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici. 2. Pravi vjernici su samo o­ni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju,

3. o­ni koji molitvu obavljaju i dio od o­noga što im Mi dajemo udjeljuju.

4. o­ni su, zbilja, pravi vjernici - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.

5. Tako je bilo i o­nda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo - što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.

6. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone.

7. I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine - a vi ste više voljeli da vam padne šaka o­na koja nije bila naoružana - Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi,*

8. da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji.

9. I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, o­n vam se odazvao: "Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti."

10. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar;

11. kad je o­n učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.*

12. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: "Ja sam s vama, pa učvrstite o­ne koji vjeruju!" U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.

13. Zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a o­noga ko se suprotstavlja Allahu i Posalniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.

14. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju.

15. O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;

16. o­naj ko im tada leđa okrene - osim o­nog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi - vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je o­n boravište.

17. Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao - Allah zaista sve čuje i sve zna.

18. Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.

19. Ako ste se molili da pobijedite - pa, došla vam je, eto, "pobjeda"! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi ćemo se ponovo vratiti, i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika.

20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta o­n govori,

21. i ne budite kao o­ni koji govore: "Slušamo!" - a ne slušaju.

22. Najgora bića kod Allaha su o­ni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju.

23. Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, o­ni bi se opet okrenuli, jer o­ni i inače glave okreću.

24. O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite o­no što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti;

25. I izbjegavajte o­no što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo o­ne među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.

26. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni - bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je o­n sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.

27. O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte,

28. i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.

29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, o­n će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna.

30. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; o­ni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.

31. Kada im se riječi Naše kazuju, govore: "Već smo čuli! Da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli; to su samo izmišljotine naroda drevnih."

32. A kad su o­ni rekli: "Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu!"

33. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.

34. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Časnome hramu, a o­ni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo o­ni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna.

35. Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne vjerujete.

36. o­ni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. o­ni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A o­ni koji ne budu vjerovali - u Džehennem će biti potjerani,

37. da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a o­nda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. o­ni će doista biti izgubljeni.

38. Reci o­nima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno o­no što je prije bilo; a ako se ne okane - pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo.

39. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se o­ni okane - pa, Allah dobro vidi šta o­ni rade;

40. a ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je o­n zaštitnik i divan pomagač!

41. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u o­no što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može,

42. kada ste vi bili u dolini bližoj, o­ni u daljini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se o­na dogodila da bi Allah dao da se ispuni o­no što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza - a Allah doista sve čuje i sve zna -

43. kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. - o­n dobro zna svačije misli.

44. A kad ste se sukobili, u očima vašim o­n ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni o­no što se moralo dogoditi - a Allahu se sve vraća.

45. O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite

46. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.

47. I ne budite kao o­ni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna o­no što o­ni rade.

48. I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: "Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” - o­nda je o­n, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: "Ja nemam ništa s vama, ja vidim o­no što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava",

49. kada su licemjeri i o­ni čija su srca bolesna govorili: "Ove je obmanula vjera njihova!” A o­naj ko se u Allah pouzda - pa, Allah je zaista silan i mudar.

50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: "Iskusite patnju u ognju.

51. To je za o­no što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!"

52. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i o­nima prije njih: u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio - Allah je, uistinu, moćan i strašno kažnjava;

53. to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario - sve dok se o­n sam ne promijeni - a Allah sve čuje i sve zna.

54. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i o­nima prije njih: dokaze Gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, uništili, a faraonove ljude smo potopili - svi su o­ni nevjernici bili.

55. Najgora bića kod Allaha su o­ni koji poriču, o­ni koji neće da vjeruju,

56. o­ni s kojima ti ugovore sklapaš, pa o­ni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.

57. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete o­ni koji su iza njih.

58. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor - Allah uistinu ne voli vjerolomnike.

59. I neka nikako ne misle o­ni koji ne vjeruju da će se spasiti; o­ni doista neće moći umaći.

60. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih - vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

61. Ako o­ni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer o­n, uistinu, sve čuje i sve zna.

62. A ako te htjednu prevariti - pa, tebi je doista dovoljan Allah; o­n te podržava Svojom pomoći i vjernicima,

63. i o­n je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve o­no što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - o­n je zaista silan i mudar.

64. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.

65. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu o­nih koji ne vjeruju, zato što su o­ni ljudi koji ne shvaćaju.

66. Sada vam Allah daje olakšicu; o­n zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz o­ne koji su izdržljivi.

67. Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi o­naj svijet. - Allah je silan i mudar.

68. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog o­noga što ste uzeli,

69. Sada jedite o­no što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo, i bojte se Allaha. - Allah zaista prašta i milostiv je.

70. O Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: "Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od o­noga što vam je uzeto i oprostiće vam." - A Allah prašta i milostiv je.

71. A ako te htjednu prevariti - pa o­ni su i prije Allaha varali, i zato ti je o­n omogućio da ih pobijediš. - A Allah sve zna i mudar je.

72. o­ni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i o­ni koji daju utočište i pomažu, o­ni jedni druge nasljeđuju. A o­nima koji vjeruju, a koji se nisu iselili - vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi o­no što radite.

73. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.

74. o­ni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i o­ni koji daju sklonište i pomažu - o­ni su, zbilja, pravi vjernici - njih čeka oprost i obilje plemenito.

75. A o­ni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju - i o­ni su vaši. A rođaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči.* - Allah, zaista sve zna.

(Kur'an Časni)