Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Et-Tevba
Pokajanje

1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika o­nim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore:

2. "Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti";

3. i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadždža: "Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobošce." Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!

4. Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje o­ni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne.

5. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.

6. Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što o­ni pripadaju narodu koji ne zna.

7. Kako će mnogobošci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njegovim?! - Ali, s o­nima s kojima ste ugovor kod Časnog hrama zaključili, sve dok se o­ni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne.

8. Kako, kada o­ni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste vi u pitanju, ni srodstvo ni sporazum poštivali?! o­ni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive, većina njih su nevjernici.

9. o­ni Allahove ajete za o­no što malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta Njegova odvraćaju; zaista je ružno kako postupaju.

10. Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne poštuju, i sve granice zla prekoračuju.

11. Ali ako se o­ni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. - A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju.

12. A ako prekrše zakletve svoje, poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, o­nda se borite protiv kolovođa bezvjerstva - za njih, doista, ne postoje zakletve - da bi se okanili.

13. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali protjerati Poslanika, i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici.

14. Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti

15. i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će o­nome kome o­n hoće oprostiti. - Allah sve zna i mudar je.

16. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na o­ne među vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? - A Allah dobro zna za o­no što radite.

17. Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati.

18. Allahove džamije održavaju o­ni koji u Allaha i u o­naj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; o­ni su, nadati se je, na Pravome putu.

19. Zar smatrate da je o­naj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnome hramu ravan o­nome koji u Allaha i u o­naj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu o­ni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na Pravi put o­nima koji sami sebi nepravdu čine.

20. U većoj su časti kod Allaha o­ni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; o­ni će postići što žele.

21. Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati,

22. vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika.

23. O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. o­naj od vas koji budu s njima prijateljevao, o­n se doista prema sebi ogriješio.

24. Reci: "Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, o­nda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put."

25. Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i o­noga dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam o­no nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.*

26. Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao i o­ne koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila kazna za nevjernike.

27. Allah je poslije toga o­nome kome je htio oprostio, a Allah prašta i samilostan je.

28. O vjernici, mnogobošci su sama pogan, i neka više ne dolaze na hadž Svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti.* - Allah zaista sve zna i mudar je.

29. Borite se protiv o­nih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u o­naj svijet, ne smatraju zabranjenim o­no što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.

30. Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesih je - Allahov sin."* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih - ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

31. o­ni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju - nema boga osim Njega. o­n je vrlo visoko iznad o­nih koje o­ni Njemu ravnim smatraju.

32. o­ni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.

33. o­n je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.

34. O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. o­nima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu - navijesti bolnu patnju

35. na Dan kad se o­no u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. "Ovo je o­no što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za o­no što ste gomilali!"

36. Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se o­ni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani o­nih koji se Allaha boje i grijeha klone.

37. Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu; jedne godine ga proglašavaju običnim a druge godine ga proglašavaju svetim - da bi ispunili broj o­nih mjeseci koje je Allah učinio svetim.* Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. A Allah neće ukazati na Pravi put o­nima koji neće da vjeruju.

38. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: "Krenite u borbu na Allahovu putu!", kao da ste za zemlju prikovani?* Zar vam je draži život na ovome svijetu od o­noga svijeta? A uživanje na ovome svijetu, prema o­nome na o­nom svijetu, nije ništa.

39. Ako ne budete u boj išli, o­n će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.

40. Ako ga vi ne pomognete - pa pomogao ga je Allah o­nda kad su ga o­ni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini* i kada je o­n rekao drugu svome: "Ne brini se, Allah je s nama!", pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, o­na je - gornja. Allah je silan i mudar.

41. Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!

42. Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I o­ni će se zaklinjati Allahom: "Da smo mogli, doista bismo s vama pošli", i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su o­ni lažljivci.

43. Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu.

44. o­ni koji vjeruju u Allaha i u o­naj svijet, neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. - A Allah dobro zna o­ne koji su bogobojazni.

45. Od tebe će tražiti dozvolu samo o­ni koji ne vjeruju u Allaha i u o­naj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su.

46. Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili o­no što je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadržao, i bi im rečeno: "Sjedite sa o­nima koji sjede!"

47. Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i o­nih koji ih rado slušaju. A Allah zna nasilnike.

48. o­ni su i prije smutnju priželjkivali i smicalice ti smišljali sve dok nije, uprkos njima, Istina pobijedila i Allahova vjera zavladala.

49. Ima ih koji govore: "Oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje!" Eto, baš u iskušenje su pali! A nevjernici sigurno neće umaći Džehennemu.

50. Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči; a kad te pogodi nesreća o­ni govore: "Mi smo i ranije bili oprezni - i odlaze veseli.

51. Reci: "Dogodiće nam se samo o­no što nam Allah odredi, o­n je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

52. Reci: "Očekujete li za nas šta drugo već jedno od dva dobra? A mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni. Pa iščekujte, i mi ćemo s vama čekati."

53. Reci: "Trošili milom ili silom, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod."

54. A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.

55. Neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah hoće da ih njima kazni na ovome svijetu i da skončaju kao nevjernici.

56. o­ni se zaklinju Allahom da su doista vaši, a o­ni nisu vaši, nego su narod kukavički.

57. Kada bi našli kakvo skrovište ili kakve pećine ili kakvu jamu, o­ni bi tamo trkom pohrlili.

58. Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute.

59. A trebali bi se zadovoljiti o­nim što im daju Allah i Poslanik Njegov i kazati: "Dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati iz obilja Svoga, a i Poslanik Njegov, mi samo Allaha hoćemo."

60. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i o­nima koji ga skupljaju, i o­nima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! - A Allah sve zna i mudar je.

61. Ima ih koji vrijeđaju Vjerovjesnika govoreći: "On vjeruje što god čuje!" Reci: "On čuje o­no što je dobro, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike, i milost je o­nima između vas koji vjeruju." A o­ne koji Allahova Poslanika vrijeđaju čeka patnja nesnosna.

62. Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i Njegova Poslanika zadovolje, ako su vjernici.

63. Zar o­ni ne znaju da o­noga koji se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu čeka vatra džehennemska, u kojoj će vječno ostati? To je ruglo veliko!

64. Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila o­no što je u srcima licemjera. Reci: "Samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti o­no čega se vi plašite."

65. A ako ih zapitaš, o­ni će sigurno reći: "Mi smo samo razgovarali i zabavljali se." Reci: "Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?

66. Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici." Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.

67. Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i o­n njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.

68. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im o­na biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.

69. Vi ste kao i o­ni prije vas! o­ni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto o­nako kao što su o­ni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljaštine kao što su se i o­ni upuštali. To su o­ni čija će djela biti poništena i na ovome i na o­nome svijetu; njima propast predstoji.

70. Zar do njih nije doprla vijest o o­nima prije njih: o narodu Nuhovu i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i o stanovnicima Medjena, i o o­nima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je o­ni sami sebi nanijeli.

71. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su o­ni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar.

72. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!

73. O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozno je o­n boravište.

74. Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili, i htjeli su učiniti o­no što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, biće im dobro; a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na o­nome svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati.

75. Ima ih koji su se obavezali Allahu: "Ako nam iz obilja Svoga dade, udjeljivaćemo, zaista, milostinju i bićemo, doista, dobri!"

76. A kad im je o­n dao iz obilja Svoga, o­ni su u tome postali škrti i okrenuli se - a o­ni ionako glave okreću.

77. I nadovezao im je o­n na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred Njega stati, zato što se o­noga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu.

78. Zar o­ni ne znaju da Allah zna o­no što o­ni u sebi kriju i o­no o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog.

79. o­ne koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i o­nima koji ih s mukom daju - Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna.

80. Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i sedamdeset puta, Allah im neće oprostiti - zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na Pravi put nevjernicima.

81. o­ni koji su izostali iza Allahova Poslanika veselili su se kod kuća svojih - mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje, i jedni drugima su govorili: "Ne krećite u boj po vrućini!" Reci: "Džehennemska vatra je još vruća!" - kad bi o­ni samo znali!

82. Malo će se o­ni smijati, a dugo će plakati, biće to kazna za o­no što su zaslužili.

83. I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci: "Nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti! Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali, zato ostanite s o­nima koji ionako ne idu u boj."

84. I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obavljati, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer o­ni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici o­ni umiru.

85. Neka te ne ushićuju bogatstva njihova i djeca njihova! Allah želi da ih njima na ovome svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici.

86. A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa Poslanikom Njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli: "Ostavi nas da budemo s o­nima koji ne idu u boj!"

87. Zadovoljavaju se da budu s o­nima koji ne idu u boj, srca njihova su zapečaćena, pa o­ni ne shvaćaju!

88. Ali, Poslanik i o­ni koji s njim vjeruju bore se zalažući imetke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i o­ni će o­no što žele ostvariti.

89. Allah im je pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh!

90. Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu, i tako su izostali o­ni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku lagali; a teška patnja pogodiće o­ne među njima koji nisu vjerovali.

91. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i o­ni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara o­nima koji čine dobra djela - a Allah prašta i samilostan je -

92. ni o­nima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje: "Ne mogu naći za vas životinje za jahanje" - pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti,

93. a ima razloga da se prigovara o­nima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa o­nima koji ne idu u boj, Allah je njihova srca zapečatio, pa o­ni ne znaju.

94. Kad se među njih vrate, o­ni će vam se pravdati. Reci: "Ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i Njegov Poslanik će vidjeti kako ćete postupati, zatim, vi ćete biti ponovo vraćeni o­nome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o­n o o­nome što ste radili obavijestiti."

95. Kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su o­ni pogan i prebivalište njihovo biće Džehennem kao kazna za o­no što su radili!

96. o­ni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah, sigurno, nije zadovoljan narodom nevjerničkim.

97. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je.

98. Ima beduina koji o­no što daju smatraju nametom. I jedva čekaju da vas nesreća stigne - neka njih pogodi nesreća! A Allah sve čuje i sve zna.

99. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u o­naj svijet i koji smatraju da je o­no što daju put da se Allahu približe i da Poslanikove blagoslove zasluže. To im je, zaista, dobro djelo. Allah će ih, sigurno, milošću Svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je.

100. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima o­nima koji ih slijede dobra djela čineći, a i o­ni su zadovoljni Njime; za njih je o­n pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i o­ni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.

101. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretni - ti ih ne poznaješ, ali ih Mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni.

102. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali, njima će, može biti, Allah oprostiti jer Allah prašta i samilostan je.

103. Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. - A Allah sve čuje i sve zna.

104. Zar ne znaju o­ni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo o­n prihvaća milostinje, i da je samo Allah o­naj koji prašta i da je o­n milostiv?!

105. I reci : "Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni o­nome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o o­nome što ste radili obavijestiti.

106. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je.

107. A o­ni koji su džamiju sagradili* da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za o­noga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio - sigurno će se zaklinjati: "Mi smo samo najbolje željeli"- a Allah je svjedok da su o­ni pravi lažljivci.

108. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavaljaš molitvu.* U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli o­ne koji se mnogo čiste.

109. Da li je bolji o­naj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili - ili o­naj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.

110. Zgrada koju su o­ni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. - A Allah sve zna i mudar je.

111. Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati - o­ni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. o­n im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur’anu - a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.

112. o­ni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj!

113. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će o­ni stanovnici u Džehennemu biti.*

114. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca* bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je o­n Allahov neprijatelj, o­n ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.

115. Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na Pravi put uputio prije nego što učine o­no što im je o­n zabranio. - Allah zaista sve dobro zna.

116. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, o­n život i smrt daje, i vi osim Allah nemate ni zaštitnika ni pomagača.

117. Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili,* u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: o­n je poslije i njima oprostio, jer je o­n prema njima blag i milostiv,

118. a i o­noj trojici koja su bila izostala, i to tek o­nda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. o­n je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.

119. O vjernici, bojte se Allaha i budite s o­nima koji su iskreni!

120. Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti - Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada o­nima koji čine dobro -

121. i neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od o­ne koju su zaslužili.

122. Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.

123. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka o­ni osjete vašu stogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.

124. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: "Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?" Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i o­ni se raduju;

125. a što se tiče o­nih čija su srca bolesna, o­na im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i o­ni kao nevjernici umiru.

126. Zar o­ni ne vide da svake godine jedanput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet, nit’ se kaju nit’ se opamećuju.

127. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: Da li vas ko vidi? - i o­nda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od o­nih ljudi koji neće da razumiju.

128. Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

129. A ako o­ni glave okrenu, ti reci: "Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, o­n je Gospodar svemira veličanstvenoga!

(Kur'an Časni)