Tužilac protiv Radislava Krstića/VII.

VII. Dispozitiv Uredi

Iz gorenavedenih razloga, Žalbeno Vijeće,

Na osnovu člana 25 Statuta i pravila 117 i 118 Pravilnika o postupku i dokazima;

Imajući u vidu pismene podneske strana i argumente koje su iznijele na ročištima 26. i 27. novembra 2003.;

Zasjedajući na otvorenoj sjednici;

Poništava, uz različito mišljenje sudije Shahabuddeena, osudu Radislava Krstića za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu da se počini genocid (tačka 1 Optužnice) i PROGLAŠAVA, uz različito mišljenje sudije Shahabuddeena, Radislava Krstića krivim za pomaganje i podržavanje u genocidu;

Presuđuje da je Pretresno vijeće pogriješilo ne dopustivši osude Radislava Krstića za učestvovanje u istrebljivanju i progonu (tačke 3 i 6 Optužnice) počinjenima od 13. do 19. jula 1995., ali da je njegova odgovornost bila odgovornost pomagača i podržavaoca u istrebljivanju i progonu kao zločinima protiv čovječnosti;

Poništava, uz različito mišljenje sudije Shahabuddeena, osudu Radislava Krstića za učestvovanje u ubistva iz člana3 (tačka 3 Optužnice) počinjenom od 13. do 19. jula 1995. i PROGLAŠAVA, uz različito mišljenje sudije Shahabuddeena, Radislava Krstića krivim za pomaganje i podržavanje u ubistvu kao kršenju zakona i običaja ratovanja;

Potvrđuje osude Radislava Krstića za učestvovanje u ubistvu kao kršenju zakona i običaja ratovanja (tačka 5 Optužnice) i progonu (tačka 6 Optužnice) počinjenom između 10. i 13. jula 1995. u Potočarima;

Odbacuje žalbe odbrane i optužbe u vezi s osudama Radislava Krstića u pogledu svih drugih pitanja;

Odbacuje žalbe odbrane i optužbe na kaznu izrečenu Radislavu Krstiću i IZRIČE novu kaznu, uzimajući u obzir razinu odgovornosti Radislava Krstića koja je utvrđena u žalbenom postupku;

Osuđuje Radislava Krstića na 35 godina zatvora, pri čemu kazna počinje teći od danas, uzimajući u obzir, prema pravilu 101(C) Pravilnika o postupku i dokazima, vrijeme koje je Radislav Krstić već proveo u pritvoru, tj. razdoblje od 3. decembra 1998. do danas;

Nalaže, u skladu s pravilima 103(C) i 107 Pravilnika o postupku i dokazima, da Radislav Krstić ostane pod nadzorom Međunarodnog suda dok se ne obave pripreme za njegovo prebacivanje u državu u kojoj će izdržati kaznu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  • /potpis na originalu/sudija Theodor Meron,predsjedavajući
  • /potpis na originalu/sudija Fausto Pocar
  • /potpis na originalu/sudija Mohamed Shahabuddeen
  • /potpis na originalu/sudija Mehmet Güney
  • /potpis na originalu/sudija Wolfgang Schomburg

Sudija Mohamed Shahabuddeen prilaže djelimično različito mišljenje.

Dana 19. aprila 2004.
U Haagu,
Nizozemska.

[pečat međunarodnog suda]