Tužilac protiv Radislava Krstića/IX.

IX. Dodatak A: Historijat postupka Uredi

1.Slijedi sažeti prikaz glavnih aspekata žalbenog postupka.

A. Najave žalbe i pitanja vezana za sudije Uredi

2.Prvostepena presuda je donesena 2. augusta 2001.[551] U skladu s pravilom 108 Pravilnika, odbrana i optužba su 15., odnosno 16. augusta 2001. podnijele svoje najave žalbe[552]. Dana 17. septembra 2001., sudija Jorda, koji je tada bio predsjednik Međunarodnog suda, izdao je nalog kojim se sljedeće sudije raspoređuju u Žalbeno vijeće: sudija Hunt, sudija Shahabuddeen, sudija Güney, sudija Gunawardana i sudija Pocar.[553] Dana 28. septembra 2001., predsjedavajući sudija Shahabuddeen je odredio sudiju Hunta kao predžalbenog sudiju u ovom predmetu.[554]

3.Dana 8. novembra 2002., sudija Jorda je kao predsjednik izdao nalog kojim je imenovao sudiju Merona kao zamjenu za sudiju Gunawardanu u sastavu Žalbenog vijeća.[555]

4.Dana 24. jula 2003., sudija Meron je kao predsjednik izdao nalog kojim je imenovao sudiju Schomburga kao zamjenu za sudiju Hunta u sastavu Žalbenog vijeća.[556]

5.Dana 14. oktobra 2003., sudija Meron je kao predsjednik izdao nalog kojim je sebe imenovao predžalbenim sudijom u ovom predmetu.[557]

B. Podnesci Uredi

6.Optužba je svoj Žalbeni podnesak predala 14. novembra 2001.[558] Dana 5. novembra 2001., predžalbeni sudija je odobrio Zahtjev odbrane za produženje roka za podnošenje Žalbenog podneska[559] i odbrana je povjerljivu verziju svog Žalbenog podneska podnijela 10. januara 2002.[560]

7.Dana 17. decembra 2001., predžalbeni sudija je odbacio Molbu odbrane za produženje roka za podnošenje odgovora na Žalbeni podnesak optužbe[561] i odbrana je svoj odgovor na Žalbeni podnesak optužbe podnijela 21. decembra 2001.[562]

8.Po odluci predžalbenog sudije kojom se optužbi odobrava produženje roka za podnošenje Replike,[563] optužba je podnijela Repliku 14. januara 2002.[564] Optužba je potom 19. februara 2002. podnijela povjerljivi Odgovor na Žalbeni podnesak odbrane.[565] Odbrana je podnijela Repliku 6. marta 2002.[566]

9.Dana 10. aprila 2002., predžalbeni sudija je naložio optužbi i odbrani da u roku od 28 dana podnesu javne redigovane verzije Odgovora optužbe na žalbeni podnesak, odnosno Žalbenog podneska odbrane.[567] Odbrana je javnu verziju Žalbenog podneska odbrane podnijela 7. maja 2002.,[568] a optužba je javnu verziju Odgovora na žalbeni podnesak odbrane podnijela 8. maja 2002.[569]

C. Žalbene osnove Uredi

10.Žalba optužbe ima dvije osnove. Prvo, optužba se žali na zaključak Pretresnog vijeća o nedopustivosti kumulativnih osuda.[570] Drugo, optužba se žali na kaznu koju je izreklo Pretresno vijeće.[571] Ona traži da se Radislavu Krstiću izrekne doživotna kazna, i to najmanje 30 godina zatvora.

11.Žalba odbrane ima četiri osnove. Prvo, ona se žali na to što je Radislav Krstić osuđen za genocid tvrdeći da je Pretresno vijeće pogrešno utvrdilo činjenice i primijenilo pravo;[572] drugo, ona svoju žalbu zasniva na raznim postupcima optužbe prilikom objelodanjivanja zbog čega je, tvrdi, Krstiću uskraćen pravičan postupak;[573] treće, ona navodi da je Pretresno vijeće učinilo više grešaka prilikom utvrđivanja činjenica i u primjeni prava;[574] i četvrto, ona se žali na kaznu izrečenu Krstiću jer je Pretresno vijeće propustilo da na primjeren način uzme u obzir praksu odmjeravanja kazni u bivšoj Jugoslaviji i da prida primjeren značaj navodnim olakšavajućim okolnostima.[575]

D. Pitanja u vezi s dokazima (1): uopšteno Uredi

12.Tokom ovog postupka Žalbeno vijeće je primilo više zahtijeva od trećih strana, uglavnom za pristup dokazima podnesenim u ovom predmetu. Od Žalbenog vijeća se tražilo da prilikom rješavanja tih zahtjeva izmijeni neke od zaštitnih mjera na osnovu pravila 75(G).

E. Pitanja u vezi s dokazima (2): pravilo 68 Uredi

13.Dana 30. novembra 2001., odbrana je podnijela Zahtjev za dostavu dokaza.[576] Dana 10. decembra 2001., optužba je podnijela povjerljivi Odgovor na taj zahtjev;[577] odbrana je podnijela Repliku 11. decembra 2001.,[578] a zatim je odbrana 24. decembra 2001. kao povjerljivi dokument podnijela Dodatnu repliku[579] na koju je, uz naknadnu dozvolu koju joj je za to u svom nalogu dao predžalbeni sudija,[580] optužba podnijela Odgovor 12. februara 2002.[581] Odbrana je zatim 20. februara 2002. podnijela Zahtjev za odgodu odluke.[582] Optužba je na taj zahtjev odgovorila 5. marta 2002.[583] i u svom odgovoru se nije usprotivila tom zahtjevu odbrane.

14.Dana 1. marta 2002.,[584] predžalbeni sudija je dozvolio optužbi da do 8. marta 2002. podnese Novi odgovor u vezi s prihvaćenim kršenjima svojih obaveza iz pravila 68.[585] Dana 11. marta 2002., optužba je podnijela novi odgovor na žaliočevu Dodatnu repliku od 21. decembra 2001.,[586] a odbrana je 26. marta 2002., kao povjerljivi dokument podnijela Novu repliku na tužiočev Novi odgovor od 11. marta 2002.[587]

15.Dana 10. aprila 2002. optužba je podnijela Zahtjev kojim se predlaže način daljnjeg postupanja u pogledu Zahtjeva za dostavu dokaza podnesenog 30. novembra 2001. ili, alternativno, Zahtjev za produženje roka.[588]

16.Odbrana je 11. aprila 2003. kao povjerljiv dokument podnijela Žalbeni podnesak u vezi s kršenjima pravila 68.[589] Nakon što je odobreno produženje roka,[590] optužba je 8. maja 2003. kao povjerljiv dokument podnijela Odgovor na podnesak odbrane u vezi s kršenjima pravila 68.[591] Odbrana je 22. maja 2003. kao povjerljiv dokument podnijela Repliku.[592] Optužba je 30. juna 2003., nakon što joj je to dopušteno,[593] kao povjerljiv dokument podnijela Novi odgovor.[594] Odbrana je 14. jula 2003., nakon što joj je odobreno produženje roka,[595] kao povjerljivi dokument podnijela Novu repliku na Novi odgovor optužbe na Repliku.[596]

17.Dana 18. novembra 2003., optužba je podnijela Zahtjev za podnošenje dokaza u skladu s pravilom 68, prihvatanje dokaza u postupku pobijanja i prihvatanje dokaza u skladu s pravilom 115 kao odgovor na Dodatni zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115.[597] Odbrana je 20. novembra 2003. podnijela Repliku na taj zahtjev.[598] Optužba je zatim 20. novembra 2003. povukla svoj Zahtjev.[599]

F. Pitanja u vezi s dokazima (3): svjedoci Uredi

18.Dana 1. aprila 2003., odbrana je kao povjerljivi dokument podnijela Zahtjev za izdavanje subpoene za svjedoke.[600] Nalogom od 1. jula 2003., Žalbeno vijeće je odobrilo izdavanje dviju traženih subpoena.[601] Subpoene su izdane kao povjerljivi dokumenti 10. jula 2003.

19.U svojoj odluci od 19. novembra 2003., Žalbeno vijeće je pozvalo jednog svjedoka proprio motu na osnovu pravila 98 i 107.[602]

G. Pitanja u vezi s dokazima (4): zahtjevi prema pravilu 115 Uredi

20.Odbrana je 10. januara 2003. kao povjerljiv dokument podnijela Zahtjev u skladu s pravilom 115 za prihvatanje dodatnih dokaza,[603] a 21. januara 2003. povjerljivi Dodatni zahtjev.[604] Optužba je 31. januara, nakon što joj je odobreno produženje roka,[605] podnijela povjerljivi Odgovor na zahtjeve odbrane u skladu s pravilom 115.[606] Odbrana je 12. februara 2003. podnijela povjerljivu Repliku[607] nakon što joj je odobreno produženje roka.[608] Nalogom od 26. februara 2002.,[609] optužbi je dopušteno[610] da izmijeni svoj Odgovor na zahtjev odbrane u skladu s pravilom 115. Dana 5. augusta 2003., Žalbeno vijeće je naložilo da se dio dokaza prihvati kao dodatni dokazi u žalbenom postupku na osnovu pravila115.[611]

21.Dana 24. septembra 2003., Žalbeno vijeće je izdalo nalog o rasporedu kojim je traži da optužba podnese obavijest u kojoj će navesti da li se namjerava osloniti na dokaze u postupku pobijanja, i ako namjerava, da te dokaze podnese.[612] Optužba je 3. oktobra 2003. podnijela obavijest u skladu s tim nalogom.[613] Odbrana je, nakon što joj je odlukom odobreno produženje roka,[614] 30. oktobra 2003. podnijela repliku.[615] U svojoj odluci od 19. novembra 2003., Žalbeno vijeće je naložilo da se prihvate dokazi koje je podnijela optužba.[616]

22.Odbrana je 7. augusta 2003. podnijela kao povjerljivi dokument novi zahtjev za prihvatanje dodatnih dokaza (dvije izjave svjedoka) u skladu s pravilom 115.[617] Optužba je 15. augusta 2003. podnijela povjerljivi odgovor.[618] Zahtjev odbrane je Žalbeno vijeće odbilo u svojoj Odluci od 15. septembra 2003.[619]

23.Dana 4. novembra 2003., odbrana je podnijela Dodatni zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115,[620] na koji je optužba 11. novembra 2003. podnijela povjerljivi Odgovor.[621] Odbrana je 17. novembra 2003. podnijela povjerljivu Repliku na odgovor odbrane.[622] Žalbeno vijeće je u svojoj Odluci od 20. novembra 2003.[623] odobrilo zahtjev.

24.Dana 30. oktobra 2003., odbrana je zatražila da se prihvati izvještaj njenog vojnog vještaka.[624] Dana 12. novembra 2003., optužba je kao povjerljivi dokument podnijela Zahtjev[625] da se ne dopusti taj dokaz odbrane, a zatim i dodatak tom zahtjevu.[626] Odbrana je 17. novembra 2003. podnijela Odgovor na taj Zahtjev,[627] a optužba je odgovorila 18. novembra 2003.[628] Žalbeno vijeće je u svojoj Odluci od 20. novembra 2003. odbacilo taj podnesak odbrane. [629]

25.Optužba je 11. novembra 2003. podnijela Zahtjev za prihvatanje dodatnih dokaza, djelimično povjerljiv i ex parte,[630] na koji je odbrana odgovorila 17. novembra 2003.[631] Optužba je zatim podnijela svoju Repliku.[632] Žalbeno vijeće je u svojoj odluci od 19. novembra 2003. odbacilo taj zahtjev.[633]

H. Statusne konferencije Uredi

26.Statusne konferencije su, u skladu s pravilom 65 bis Pravilnika, održane 11. decembra 2001., 5. aprila 2002., 27 augusta 2002.; 25. novembra 2002., 19. marta 2003., 30. jula 2003. i 1. aprila 2004.

I. Pretres Uredi

27.Dio pretresa na kojem su izvođeni dokazi održan je 21. novembra 2003. Preostali dio pretresa održan je 26. i 27. novembra 2003.