Sura 40.

S u r a XL

Onaj koji oprašta


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Otkrovenje Knjige dolazi od Allaha, Svemogućega, onog koji zna; 3 onog koji oprašta grijehove; onog koji prihvaća pokajanje; onoga koji je strašan u svojoj kazni; onoga koji je pun strpljenja.

Nema Allaha osim njega! Njemu se sve vraća.

4 Samo, nevjerni raspravljaju o Znakovima Allahovim. Nek te njihova graja ne uznemirava!

5 Prije njih, narod Nuhov i smutljivci zatim, vikali su da je to laž.

pripadnici svake zajednice bijahu skovali plan kako da se dočepaju svojih uglednih Poslanika .. Oni su koristili lažne dokaze da bi odbacili Istinu. Ja sam ih dakle pograbio. Koja li tada bi moja kazna!

6 Evo kako se ostvaruje Riječ tvog Gospodara protiv nevjernika: oni će biti gosti Vatre.

7 Oni koji nose Prijestolje i oni koji pribivaju uokolo slave hvalospjeve svojem Gospodaru. Oni vjeruju u njega, oni mole oprost za vjerujuće: « Gospodare naš! Ti obuhvaćaš svaku stvar u svom Milosrđu i u svojoj Znanosti: oprosti onima koji kajući se dolaze k tebi; onima koji slijede tvoj put! 8 Gospodare naš! Uvedi ih u Vrtove Edenske koje si njima obećao, kao i onima od njihovih otaca, njihovih supruga i njihovih potomaka koji su pravedni. Ti si Svemoguće, Mudri!

9 Onaj koga ti sačuvaš danas od opakih djela uživa tvoje milosrđe: evo beskonačne sreće! »

10 Vikaće se nevjernima: « Mržnja Allahova prema vama je veća nego vaša mržnja prema samima sebi; budući da vi ostajete nevjerni a bili ste pozvani k vjeri. »

11 To je tako, jer ste vi ostali nevjerni kad je Allah , Jedini, bio zazvan; ali ako su njemu drugovi pridodani, vi vjerujete u njih. – Suđenje pripada Allahu , Svevišnjem, Najvećem! –

12 On je taj koji vam je pokazao svoje Znakove i koji daje sići s neba čime osigurati vašu obskrbu. Njega se sjeća samo onaj koji kajući se vraća se njemu.

14 Zazivajte Allaha čineći mu čisti obred uzprkos nevjernicima.

15 On je uzdignut na najviše mjesto. Prijestolje njemu pripada. Duha koji izlazi iz njegove Zapovijedi on šalje onome kome hoće među svojim slugama sa zadaćom da upozori ljude na Dan Susretanja, 16 Dan kad će se oni pojaviti. – Ništa što se njih tiče neće biti skriveno Allahu –

17 Svaki čovjek, tog Dana, biće isplaćen za ono što bude uradio. Nikakva nepravda neće istrajati tog Dana:

   Allah je hitar u svojim računima.

18 Upozori ih na Dan koji se približava: Njihova će srca biti prestrašena tako da im se stegnu grla; nevjerni ne će naći ni jednog gorljivog prijatelja, nikakavog posrednika koji bi ih slušao.

19 Allah poznaje podmuklost pogleda i onog što je skriveno u srcima.

20 Allah sudi u punoj Pravdi, dok oni koje oni zazivaju pokraj njega, ne sude ništa. – Allah je onaj koji čuje i koji vidi savršeno –

21 Ne prolaze li oni zemljom? Ne vide li oni kakav bijaše svršetak onih koji živješe prije njih?

Oni bijahu strašniji po snazi od ovih, i po tragovima koje su ostavili na zemlji. Bog, međutim, dograbi njih zbog njihovih grijehova, a oni ne nađoše zaštitnika protiv Allaha.

22 To je ovako, zato što su ostali nevjerni, kad su im njihovi proroci donijeli odlučne dokaze, Allah ih je dakle dograbio: on je snažan i strašan u svojoj kazni.

23 Mi smo poslali Musu, s našim Znakovima i neosporivom moći 24 Faraonu, Hamanu i Koreju. Oni rekoše: « To je jedan vještac, jedna varalica. »


25 Ali kad on bude donio Istinu koja zrači iz nas, oni će reći: « Ubijte sina onih koji vjeruju kao i on, i ostavite živjeti njihove kćeri. » – Lukavstvo nevjernika samo im daje zabludu –

26 Faraon reče: « Pustite me ubiti Musu! Nek dakle zazove svog Gospodara! Ja se bojim da ne pokvari vašu vjeroispovijest i da ne posije pokvarenost na zemlji. »

27 Musa reče: « Ja tražim zaštitu u svog Gospodara i vašeg Gospodara protiv svih oholih koji ne vjeruju u Dan Sudnji. »

28 Jedan čovjek vjernik, koji je pripadao Faraonovom narodu i koji je skrio svoju vjeru, reče: «Hoćete li vi ubiti jednog čovjeka zato što je rekao: « Moj Gospodar je Allah ! » i to onda kad vam je donio očigledne dokaze od svojeg Gospodara?

Ako je lažac, njegova će laž pasti na njega; ako govori istinu, to čime on prijeti dosegnuće vas. – Allah ne upravlja onoga koji je iskvaren i lažljivac –

29 O, moj narode! Danas vam pripada kraljevstvo i vi ste pobjednici na zemlji; ali Ko će vas osloboditi od neumoljivosti Božje kad nas ona dohvati? »

Faraon reče: « Ja vam ne pokazujem ništa osim onoga što sam vidio ja sam. Ja vas upravljam na put izpravnosti. »

30 Onaj koji bijaše vjernik reče: « O, moj narode! Da, ja se bojim za vas sličnog dana onom od buntovnika; 31 slične sudbine, onoj naroda Nuhov og, Ada i Tamuda i onih koji živješe poslije njih. – Allah ne podnosi nepravde prema svojim slugama! –


32 O, moj narode! Da, ja se bojim za vas Dana kad će ljudi pozivati jedni druge; 33 Dana kad ćete se vi odvratiti. Vi ne ćete naći, tada, ni jednog branitelja protiv Allaha. Niko ne upravlja onoga koga Allah zabludi. »

34 Prije im je Jusuf donio odlučne dokazu; a vi niste prestali sumnjati u njih; ali, kad je on nestao, vi ste rekli: « Allah ne će nikad više poslati Poslanika poslije njega. »

Allah zavodi onoga Ko je izopačen i onog koji sumnja. 35 Oni koji raspravljaju o Znakovima Allahovi m

	a da nisu dobili poslanstvo,

izazivaju veliku mržnju u Allaha u vjerujućih. – Allah stavlja pečat na srce svakog oholog silnika –

36 Faraon reče: « O Hamane! Izgradi mi jednu kulu da bih dosegao konopce, 37 nebeske konopce i da bih se popeo do Allaha i Musu. Ja mislim da je ovaj potonji lažljivac! »

Tako, Faraonov loš potez bio je zaogrnut, u njegovim vlastitim očima, varavim prividom. On bi uklonjen s pravog puta; a lukavstvo Faraonovo bi uništeno.

38 Onaj koji bijaše vjernik reče: « O moj narode! Slijedi me! Ja ću vas usmjeriti na put ispravnosti.

39 O moj narode! Život u ovom svijetu je samo jedno kratkotrajno uživanje. Budući život je boravavište postojanosti.

40 Onaj koji počini loše djelo biće nagrađen samo odgovarajućim zlom.

Netko, čovjek ili žena, čini dobro a sve to budući vjerujućim… Evo onih koji će ući u Raj gdje će primiti svega u obilju.

41 O moj narode! Zašto bih vam ja prizivao spasenje, kad vi meni prizivate Vatru?

42 Vi mene pozivate na nevjernost spram Allaha, k mnogobožtvu o kojem ja nemam pojma; ali ja, ja vas pozivam k Svemogućem, k onome koji ne prestaje opraštati.

43 Onak kod kojeg vi mene pozivate ne može, bez ikakve sumnje, biti zazvan ni u ovom svijetu ni u budućem životu.

Da, naš povratak biće prema Allahu a izopačeni postaće gosti vatre.

44 Vi se sjećate onog što sam vam ja govorio: ja povjervam svoju sudbinu Allahu . Allah savršeno vidi svoje sluge. »

45Allah sačuva tog vjernika od njihovih zlih lukavština, a Faraonove ljude, on njih ovi najgorom kaznom: 46 Vatrom.

Oni će njoj biti izloženi, s jutrom i večeri, i reći će im se, Dan kad dođe Čas: « Uvedite Faraonove ljude u krilo najžešće kazne. »

47 Kad se oni budu svađali u vatri, nejaki će reći oholima: « Mi smo vas slijedili; možete li vi, sada, nas zaštititi s jedne strane od Vatre? »

48 Oholi će reći: « Mi smo svi u nju uronjeni. » – Allah sudi svojim slugama –

49 Oni koji budu u Vatri reći će čuvarima Pakla: « Molite svog Gospodara da smanji jednog dana našu kaznu.»

50 Čuvari će reći: « Nisu li vam vaši proroci donijeli odlučne dokaze? »

Oni će odgovoriti: « Da, oni su došli. »

Čuvari će reći: « Zazovite Allaha! » ali molitva nevjernih je samo jedna zablude!

51 Mi ćemo pomagati našim prorocima i onima koji budu vjerovali tokom svog života u ovom svijetu, kao i u Dan kad svjedoci se dignu: 52 na Dan kad ponuđene isprike nepravednih njima budu bezkorisne. Oni će biti prokleti. Njima je namijenjeno najgore od boravišta.

53 Mi smo dali Pravac Musi  ; Mi smo dali sinovima Izrailovim Knjigu u naslijeđe 54 kao Uputstvo i Opomenu upućenu ljudima nadarenim rasumom.

55 Budi postojan! ObećanjeAllahovo je istinito. Moli oprost za svoj grijeh. Slavi, ujutro i navečer, hvalospjeve svom Gospodaru!

56 Oni koji raspravljaju glede Znakova Allahovih a da za to nisu primilu odobrenje, imaju samo oholost u svojim srcima; oni neće dosegnuti svoj cilj.

Traži zaštitu u Allaha; on je onaj koji čuje i koji vidi sve.

57 Stvaranje nebesa i zemlje je nešto veće od stvaranja čovjekovog: ali većina od njih ne zna.

58 Slijepac i onaj koji vidi jasno nisu jednaki. Oni koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela ne mogu biti uzpoređeni s onim koji čini zlo. – Malen je broj onih koji rasmišljaju –

59 Da, bez ikakve sumnje, Čas se približava; ali većina ljudi su nevjernici.

60 Vaš je Gospodar rekao: « Zazovite me i ja ću vas uslišati. Oni koji, iz oholosti, odbiju obožavati mene uskoro će ući, poniženi, u Pakao. »

61Allah je za vas postavio noć da biste se odmorili, i dan, da bi vam dopustio vidjeti jasno.

Allah je Gospodarar milosti prema ljudima; ali većina među njima nije zahvalna.

62 Takav je Allah , vaš Gospodar, Tvorac svake stvari. Nema Allaha osim njega. – Kako ste vi glupi! – 63 Tako se odvraćaju oni koji niječu Znakove Božje.

64Allah je onaj koji je uspostavio za vas zemlju kao jedno postojano boravište i svodove kao jednu zgradu.

Vas je stvorio prema jednom skladnom obliku. Dodijelio vam je izvrsnu hranu. Takav je Allah , vaš Gospodar! Blagoslovljen budi Allah , Gospodar svjetova! 65 On je Živ! Nema Allaha osim njega. Zazivajte ga čineći mu čisto bogoštovlje. Slava Allahu , Gospodaru svjetova!

66 Reci: « Kad su mi odlučni dokazi došli sa strane moga Gospodara, bilo mi je zabranjeno obožavati one koje vi zazivate pokraj Allaha; i bilo mi ja zapovijeđeno da se podvrgnem Gospodaru svjetova. »

67 On je vas stvorio od zemlje, potom od kapljice sjemena, potom od jednog ugruška krvi.

Potom je dao da postanete maleno dijete da biste kasnije dosegli svoju zrelost, da biste postali starci – neki od vas umiru ranije – i da biste došli do utvrđenog roka. – Možda ćete vi rasumjeti? –

68 On je taj koji daje život i koji daje umrijeti. Kad je on odredio jednu stvar, on njoj kaže: « Budi! » i ona jest.

69 Ne vidiš li ti one koji raspravljaju o Znakovima Allahovim? Oni su se odstranili od njega.

70 Oni koji su Knjigu proglašavali lažju i poruke naših Poslanika znaće uskoro, 71 kad, s okovom oko vrata, budu vučeni okovani u lance 72 u ključajuću vodu, i zatim sunovraćeni u Vatru.

73 Njima će se reći: « Gdje su dakle oni koje ste vi pridruživali Allahu  ? »

74 Oni će odgovoriti: « Oni su se odvojili od nas, ili, radije, ranije smo mi zazivali samo ništavilo. » – Evo kako Allah zabluđuje nevjernike! –

75 Tako je to za vas, jer se vi bez rasloga radujete na zemlji, i zato što ste bili oholi.

76 Prođite vrata Pakla da biste ondje boravili kao besmrtnici. Kako je omraženo boravište oholih.

77 Budi postojan! Da, obećanjeAllahovo je istinito.

Bilo da ti mi pokažemo jedan dio onoga čime mi prijetimo, bilo da ti mi damo umrijeti ranije, oni će biti dovedeni k nama. 78 Mi smo slali proroke prije tebe. Ima ih među njima čiju smo ti povijest ispričali, i drugih, o čiju ti nismo ispričali povijest.

Ni jedan Poslanik nije došao s jednim Znakom bez Božjeg dopuštenja.

Kad zapovijed Allahova dođe, sve je propisano prema Istini. Oni koji propovijedaju laži tad su izgubljeni.

79Allah je onaj koji je za vas stvorio životinje, da vam neke od njih služe za radove, a druge za hranu.

80 Da bi, također, vi u njih našli korisnih proizvoda, i da bi, zahvaljujući njima, vi mogli zadovoljiti želje svojih srca. One vam služe, kao i lađe, kao prijevozna sredstva.

81Allah vam pokazuje svoje Znakove. Koji su dakle Znakovi Allahovi koje vi niječete?

82 Ne prolaze li oni zemljom? Nisu li shvatili kakav je bio svršetak onih koji su živjeli prije njih? Oni pak bijahu brojniji i strašniji od ovih, po snazi i po tragovima koje su ostavili na zemlji. Ali ono što su stekli na zemlji ne služi im ničemu.

83 Kad im njihovi proroci donesu odlučne dokaze, oni se raduju svojoj znanosti, ali oni će biti obavijeni onim čemu su se sprdali.

84 Kad su potom vidjeli našu žestinu, oni govore: « Mi vjerujemo u Allaha, Jedinoga. Mi ne vjerujemo onima koje smo mi njima pridruživali. »

85 Ali njihova im vjera ne služi ničemu, nakon što su ustanovili našu neumoljivost. To je odprije dugo vremena, način Božjeg postupanja prema svojim slugama. – Nevjerni su tada izgubljeni –