Povratak Izrailovih izgnanika

Povratak Izrailovih izgnanikaUredi

  • 10 Dogodiće se, u onaj dan, da
korijen Jeseov[79]
biće uzdignut kao barjak
narodima,
narodi će ga tražiti,
a slava biće njegovo boravište.
  • 11 Dogodiće se u onaj dan,
da će GOSPOD ispružiti
ruku po drugi put
za otkupiti ostatak svojeg
naroda,
onih koji ostadoše u Asiriji
i u Egiptu,
u Patrosu, Kušu, Elamu, šinearu
i Hamatu
i na otocima morskim[80].
  • 12 On će podignuti jedan barjak za
narode,
on će prikupiti izgnanike Iz-
raelove,
on će ujediniti raspršenu Judu
sa svih strana svijeta.
  • 13 Ljubomora Efraimova[81] prestat
će,
a neprijatelji Jude bit
će istrijebljeni.
Efraim neće više zavidjeti
Judi,
a Juda neće više biti protivnik
Efraimu.
  • 14 Oni će počivati na leđima Fi-
listinaca na Zapadu,
zajedno oni će porobiti one s
Orijenta:
na Edom i na Moab oni će pru-
žiti ruku
a sinovi Amonovi[82] bit
će njihovi robovi.
  • 15 GOSPOD ukrotiće zaljev
Egipatskog mora,
on će pokrenuti ruku na Eu-
frat
on će ga razbiti u sedam rukavaca,
i učiniti da se prelazi u
sandalama.
  • 16 Biće jedna cesta za
ostatak njegovog naroda,
za one koji budu ostali u
Asiriji,
kao što bijaše jedna za
Izrail
na dan kad on uziđe iz zemlje
Egipta.