Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244 - Drugi jezici