Odluka II. zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu - Drugi jezici