Planovi koji nisu Alahovi

Planovi koji nisu AlahoviUredi

  • 30 1 Nesreća! To su pobunjeni
sinovi
Oni ostvaruju planove koji
nisu moji,
oni zaključuju ugovore
suprotne mojem duhu[211],
nagomilavajući tako grijeh na
grijeh.
  • 2 Oni silaze u Egipat, a da mene
ne pitaju za savjet,
oni se idu sklanjati u sigurnost
tvrđave *Faraonove,
sklanjati se u sjenu
Egipta.
  • 3 Tvrđava Faraonova okrenuće se
u vaš sram,
a zaklon u sjeni Egipta u vašu
smetenost.
  • 4 Već su vaši glavari u Tanicu,
izaslanici su dosegli
Hanes[212].
  • 5 Oni će se svi razočarati
jednim narodom
koji će im biti beskoristan,
koji im neće biti od nikakve
pomoći,
od nikakve koristi,
osim za njihov sram i njihovo
besramlje.
  • 6 Proglas : zvijeri iz Negeva[213].
U zemlji nevolje, straha i
i bezvodnosti,
lavice i lava,
zmije i letećeg
zmaja,
na leđima magaraca, na grbi
dHava,
oni donose svoja bogatstva, oni
donose svoja blaga,
jednom narodu koji će ima biti
beskoristan.
  • 7 Spas od Egipta, to će biti
iz vjetra u prazno,
to je zašto ga ja zovem
Rahav[214] nepokretni.
  • 8 Idi sada, piši to pred
njima
na jednoj tablici, u dva prim-
jerka[215],
i da to bude za budućnost
jedan vječiti svjedok.