Okrijepite moj narod, reče vaš Allah

Okrijepite moj narod, reče vaš AllahUredi

40 1 Tješite, tješite moj narod,

reče vaš Allah,
 • 2 govorite *srcu Jeruzalima
i proglasite mu
da je njeova tlaka ispu-
njena,
da je njegovo kažnjavanje iz-
vršeno,
da je primio iz ruku
GOSPODOVIH
dva puta cijenu svih svojih
grešaka[263].
 • 3 Jedan glas objavi:
” U pustinji oslobodite
jedan put za GOSPODA,
poravnajte u pustinji
jednu cestu za našeg Allaha.
 • 4 Nek' sav dolac bude uzdignut,
nek' sva planina i sav
brijeg budu ponovo sniženi,
nek' brododer postane jedna
ravan,
a glavice, jedan prijevoj!
 • 5 Tad će slava GOSPODOVA
biti otkrivena,
a sva tjelesna bića
zajedno
će vidjeti
da su usta GOSPODOVA govorila.“
 • 6 Jedan glas reče: ” Objavite! “
Drugi reče[264]: ” što ću obja-
viti? “
- ” Sva su tjelesna bića
trava
i sva njihova postojanost je
kao cvijeće poljsko:
 • 7 trava se suši, cvijet vene
kad dah GOSPODOV
dođe na njeg u naletu.
Da, mnoštvo ljudsko,
to je od trave:
 • 8 trava se suši, cvijet vene,
ali riječ našeg Allaha
istrajava zauvijek! “
 • 9 Glede tebe, uspni se na jednu
visoku planinu,
 • Sion, radosna glasnice[265],
odlučno podigni svoj glas,
Jeruzalime, radosni glasniče,
podigni ga, ne boj se,
reci gradovima Jude:
”Evo vašeg Allaha,
 • 10 Evo Gospodina ALLAHA!
U sili on dolazi,
a njegova ruka[266] će mu osigurati
neograničenu vlast;
evo s njim i njegove plaće,
i pred njim njegove naknade.
 • 11 Kao jedan *pastir o
napasa svoje stado,
svojom rukom on okuplja;
on nosi na svojim grudima
janjad,
on pribavlja osvježenje
ovčicama koje nadajaju. “