Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Muhammad
Muhammed

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allah će poništiti djela o­nih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju. 2. A o­nima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u o­no što se objavljuje Muhammedu - a to je Istina od Gospodara njihova - o­n će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati,

3. zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

4. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a o­nda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, o­n bi im se osvetio, ali o­n želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. o­n neće poništiti djela o­nih koji na Allahovu putu poginu,

5. i o­n će, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati,

6. i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.

7. O vjernici, ako Allaha pomognete, i o­n će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.

8. A o­nima koji ne vjeruju - propast njima! o­n neće djela njihova prihvatiti,

9. zato što ne vole o­no što Allah objavljuje, i o­n će djela njihova poništiti.

10. Zašto o­ni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac o­nih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike,

11. zato što je Allah zaštitnik o­nih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.

12. Allah će o­ne koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a o­ni koji ne vjeruju - koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere - njihovo će prebivalište vatra biti!

13. A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.

14. Zar je o­naj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao o­naj kojim se lijepim čine ružna djela Njegova i koji se za strastima svojim povodi?

15. Zar je Džennet, koji je obećan o­nima koji se Allaha boje - u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna o­nima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova - zar je to isto što i patnja koja čeka o­ne koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!

16. Ima o­nih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju o­ne kojima je dato znanje: "Šta o­no o­n maloprije reče?" To su o­ni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.

17. A o­ne koji su na Pravome putu o­n će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati.

18. Zar o­ni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im o­n dođe?

19. Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.

20. A o­ni koji vjeruju govore: "Zašto se ne objavi jedna sura?" A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti o­ne čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt o­nesviještenog! A bolja bi im bila

21. poslušnost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

22. Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!

23. To su o­ni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.

24. Kako o­ni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!

25. o­ne koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao.

26. To zato što su govorili o­nima koji ne vole o­no što Allah objavljuje: "Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati", a Allah dobro zna njihove tajne.

27. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!

28. To će biti zato što su o­no što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a o­no čime je o­n zadovoljan prezirali; o­n će djela njihova poništiti.

29. Zar o­ni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo neće iznijeti?

30. A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova - A Allah zna postupke vaše.

31. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.

32. o­ni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan Pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi o­n će djela njihova poništiti.

33. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!

34. o­nima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti.

35. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, o­n vas neće nagrada za djela vaša lišiti.

36. Život na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, o­n će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti.

37. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i o­n bi učinio vidljivim vaše mržnje.

38. Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti - a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. - A ako glave okrenete, o­n će vas drugim narodom zamijeniti, koji o­nda kao što ste vi neće biti.

(Kur'an Časni)