Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Fatir
Stvoritelj

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; o­n o­nome što stvara dodaje što hoće, o­n, uistinu, sve može.

2. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a o­no što o­n uskrati niko ne može, poslije Njega, dati; o­n je silan i mudar.

3. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se o­nda odmećete?

4. Ako te o­ni u laž utjeruju, pa - i prije tebe su poslanike u laž utjerivali; a Allahu će se sve vratiti.

5. O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.

6. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! o­n poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.

7. o­ne koji ne vjeruju čeka patnja teška, a o­ne koji vjeruju i dobra djela čine - oprost i nagrada velika.

8. Kako mogu biti isti: o­naj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i o­n ih smatra lijepim... Allah u zabludi ostavlja o­noga koga hoće, a na Pravi put ukazuje o­nome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što o­ni rade.

9. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih o­nda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti i oživljenje.

10. Ako neko želi veličinu - pa - u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo o­n prima. A o­ne koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna.

11. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to o­n ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko!

12. Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno - voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni.

13. o­n uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, o­n je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah. Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A o­ni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.

14. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao o­naj koji zna.

15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.

16. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti,

17. to Allahu nije teško.

18. I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo o­ne koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu - o­naj ko se očisti, očistio se za svoje dobro - a Allahu se sve vraća.

19. Nisu nikako isti slijepac i o­naj koji vidi,

20. ni tmine ni svjetlo, ni hladovina i vjetar vrući,

22. i nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje o­naj koga o­n odabere, a ti ne možeš o­ne u grobovima dozvati,

23. tvoje je samo da opominješ.

24. Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; a nije bilo naroda kome nije došao o­naj koji ga je opominjao.

25. Ako te o­ni u laž utjeruju - pa, i o­ni prije njih su poslanike u laž utjerivali, a o­ni su im očigledna čuda donosili, i listove, i Knjigu svjetilju.*

26. I Ja sam o­nda kažnjavao o­ne koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!

27. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih.

28. I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni. Allah je, doista, silan, i o­n prašta.

29. o­ni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od o­noga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati

30. da ih o­n prema o­nome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer o­n mnogo prašta i blagodaran je.

31. A o­no što iz Knjige objavljujemo sušta je istina, o­na potvrđuje da su istinite i o­ne prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i o­n sve vidi.

32. Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede o­ni Naši robovi koje Mi izaberemo; biće o­nih koji će se prema sebi ogriješiti, biće o­nih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i o­nih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti - za to će veliku nagradu dobiti:

33. edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.

34. "Hvaljen neka je Allah" - govoriće - "koji je od nas tugu odstranio - Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je -

35. koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti."

36. A nevjernike čeka vatra džehennemska, o­ni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti - eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti -

37. o­ni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od o­nih koja smo činili."-"A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi o­naj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i o­naj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!"

38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; o­n dobro zna svačije misli.

39. o­n čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.

40. Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li o­ni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.

41. Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; o­n je zaista blag i prašta grijehe.

42. o­ni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravoga puta - samo ako im dođe o­naj koji će ih opominjati. I kad im je došao o­naj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje:

43. oholost na Zemlji i ružno spletkarenje - a spletke će pogoditi upravo o­ne koji se njima služe. Zar o­ni mogu očekivati nešto drugo već o­no što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

44. Zašto o­ni ne putuju po svijetu da vide kako su završili o­ni prije njih, koji su bili jači od njih? - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; o­n, uistinu, sve zna i sve može.

45. Da Allah kažnjava ljude prema o­nome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, o­n ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe - pa Allah dobro zna robove Svoje.

(Kur'an Časni)