Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Burudž
Sazviježđa

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i o­noga što će biti prisutno -

4. prokleti neka su o­ni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci o­noga što su vjernicima radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji - a Allah je svemu Svjedok.

10. o­ne koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

11. a o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

13. o­n iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

14. I o­n prašta, i pun je ljubavi,

15. Gospodar svemira, Uzvišeni,

16. o­n radi šta je Njemu volja.

17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

18. o faraonu i Semudu?

19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču -

20. a Allahu o­ni neće moći umaći:

21. a ovo je Kur’an veličanstveni,

22. na Ploči pomno čuvanoj.

(Kur'an Časni)