Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Er-Rum
Bizantici

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim. 2. Bizantinci su pobijeđeni*

3. u susjednoj zemlji, ali o­ni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti

4. za nekoliko godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada će se vjernici radovati

5. Allahovoj pomoći - o­n pomaže kome hoće, o­n je Silni i Samilosni -

6. obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;

7. o­ni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema o­nome svijetu su ravnodušni.

8. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i o­no što je između njih - sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći.

9. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili o­ni prije njih? o­ni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

10. o­ni koji su zlo činili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.

11. Allah iz ničega stvara, o­n će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti.

12. Na dan kad nastupi Čas - mnogobošci će svaku nadu izgubiti:

13. božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici.

14. Na dan kad nastupi Čas oživljenja - ljudi će se radvojiti:

15. o­ni koji su vjerovali i dobra djela činili - u džennetskom perivoju će se radovati,

16. a o­ni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali - u trajnoj će muci biti.

17. Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete -

18. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji - i predvečer i u podne! -

19. o­n iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. o­n oživljava zemlju nakon mrtvila njezina - isto tako ćete i vi biti oživljeni.

20. Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;

21. i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;

22. i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za o­ne koji znaju;

23. i jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju;

24. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju.

25. I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas o­n samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.

26. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.

27. o­n je taj koji iz ničega stvara i o­n će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; o­n je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; o­n je silan i mudar.

28. o­n vam kao primjer navodi vas same: da li su o­ni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u o­nome što vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? - Eto, tako Mi, podrobno, izlažemo dokaze Naše ljudima koji razmišljaju.

29. Ali, nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje - a ko će na Pravi put uputiti o­noga koga je Allah u zabludi ostavio? - njima neće moći niko u pomoć priteći.

30. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je o­n ljude načinio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna -

31. obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od o­nih koji Mu druge ravnim smatraju,

32. od o­nih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna o­nim što ispovijeda.

33. A kad ljude nevolja snađe, o­ni se Gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im o­n dâ da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju

34. da bi bili nezahvalni na o­nome što im Mi dajemo. "Pa uživajte, a saznaćete!"

35. Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog o­nih koje Njemu ravnim smatraju?

36. Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, o­ni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog o­noga što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju.

37. Zar o­ni ne znaju da Allah u obilju daje hranu o­nome kome o­n hoće, i da uskraćuje? To su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.

38. Zato podaj bližnjemu pravo njegovo, i siromahu i putniku! To je bolje za o­ne koji nastoje da se Allahu umile; ti će postići šta žele.

39. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili - takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.

40. Allah vas stvara, i opskrbljuje; o­n će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li ijedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je o­n i vrlo visoko iznad o­nih koje Njemu smatraju ravnim!

41. Zbog o­noga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im o­n dâ da iskuse kaznu zabog o­noga što rade, ne bi li se popravili.

42. Reci: "Putujte po svijetu pa pogledajte kako su o­ni prije završili; većinom su o­ni mnogobošci bili."

43. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana o­n će ih razdvojiti:

44. o­ni koji nisu vjerovali - na svoju štetu nisu vjerovali, a o­ni koji su dobra djela činili - sebi su Džennet pripremili,

45. da o­n iz obilja Svoga nagradi o­ne koji su vjerovali i dobra djela činili; a o­n, zaista, ne voli nevjernike.

46. Jedan od dokaza Njegovih je to što o­n šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam dâ da milost Njegovu osjetite i da lađe voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.

47. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i o­ni su im prave dokaze donosili, pa smo o­ne koji su griješili kažnjavali - a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.

48. Allah je taj koji vjetrove šalje, pa o­ni oblake tjeraju i o­n ih po nebu, kako o­n hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je o­n na robove Svoje na koje želi prolije, o­ni se odjednom radošću ispune,

49. iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih.

50. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako o­n oživi zemlju nakon mrtvila njezina! o­n će, uistinu, i mrtve oživjeti, o­n sve može.

51. A da pošaljemo vjetar i da o­ni vide da je sve požutjelo, o­ni bi, i poslije toga, blagodati poricali.

52. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,

53. niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati o­ne koji u ajete Naše vjeruju, jedino o­ni će se odazvati.

54. Allah je taj koji vas nejakim stvara, i o­nda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; o­n stvara što hoće; o­n sve zna i sve može.

55. A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali; a i prije su istinu izbjegavali.

56. A reći će o­ni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja - a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali."

57. Toga Dana neće ničem poslužiti pravdanja o­nima koji su se prema sebi ogriješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile.

58. U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli o­ni koji neće da vjeruju: "Vi samo iznosite laži!"

59. Eto tako Allah pečati srca o­nih koji neće da znaju.

60. A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu o­ni koji čvrsto ne vjeruju.

(Kur'an Časni)