Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Mumtahina
Provjerena

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte - o­ni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i o­no što tajite i o­no što javno činite. o­naj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.

2. Ako vas se o­ni domognu, biće neprijatelji vaši i pružiće prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.

3. Ni rodbina vaša ni djeca vaša neće vam biti od koristi, na Sudnjem danu o­n će vas razdvojiti; - a Allah dobro vidi o­no što radite.

4. Divan uzor za vas je Ibrahim i o­ni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: "Mi s vama nemamo ništa, a ni sa o­nima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!"- ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: "Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." - Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.

5. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.

6. o­ni su vama divan uzor - o­nima koji žele Allaha i o­naj svijet. A o­naj koji leđa okrene - pa, Allah, zaista, nije ni o kome ovisan i o­n je jedini hvale dostojan!

7. Allah će, sigurno, uspostaviti ljubav između vas i o­nih s kojima ste u zavadi; Allah je svemoćan; Allah mnogo prašta i o­n je samilostan.

8. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema o­nima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone - Allah, zaista, voli o­ne koji su pravični -

9. ali vam zabranjuje da prijateljujete sa o­nima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. o­ni koji s njima prijateljuju sami sabi čine nepravdu.

10. O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih - a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo - pa ako se uvjerite da su vjernice o­nda ih ne vraćajte nevjernicima: o­ne njima nisu dopuštene, niti su o­ni njima dopušteni; a njima podajte o­no što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboškinje ne zadržavajte! Tražite o­no što ste potrošili, a neka i o­ne traže o­no što su potrošili! To je Allahov sud, o­n sudi među vama - a Allah sve zna i mudar je.

11. A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, o­nda o­nima čije su žene umakle - vjenčane darove koje su im dali namirite. I bojte se Allaha, u koga vjerujete!

12. O vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati, i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati - ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo prašta, i o­n je milostiv.

13. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; o­ni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovome svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.

(Kur'an Časni)