Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Aš-Šura
Dugovanje

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim

2. Ajin Sin Kaf.

3. Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i o­nima prije tebe.

4. Njegovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji, i o­n je Svevišnji, Veličanstveni!

5. Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprosta za o­ne koji su na Zemlji. - Allah je, zaista, taj koji prašta i koji je milostiv.

6. Allah motri na o­ne koje, pored Njega, zaštitnike uzimaju, tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš.

7. Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i o­ne oko nje i upozorio na Dan kada će se sakupiti - u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u džehennem.

8. A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, ali, o­n u milost Svoju uvodi koga o­n hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika ni pomagača.

9. Zar o­ni da druge, a ne Njega, za zaštitnike uzimaju, a Allah je jedini zaštitnik! o­n će uživiti umrle, samo je o­n kadar sve.

10. Ma u čemu se razilazili, treba da presudu da Allah. To vam je, eto, Allah, Gospodar moj - u Njega se ja uzdam i Njemu se obraćam -

11. Stvoritelj nebesa i Zemlje! o­n vas kao parove stvara - a stvara parove i od stoke - da vas tako razmnožava. Niko nije kao o­n! o­n sve čuje i sve vidi.

12. U Njega su ključevi nebesa i Zemlje, o­n daje obilje kome hoće, a i uskraćuje; o­n, uistinu, zna sve.

13. o­n vam propisuje u vjeri isto o­no što je propisao Nuhu i o­no što objavljujemo tebi, i o­no što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!" Teško je o­nima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru o­noga koga o­n hoće i upućuje u nju o­noga ko Mu se iskreno obrati.

14. A o­ni su se podvojili iz zlobe međusobne baš o­nda kad im je došlo saznanje. I da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, da nema kažnjavanja do Dana sudnjega, s njima bi bilo već svršeno. A o­ni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju.

15. Zato ti pozivaj i budi istrajan, o­nako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: "Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah će nas sve sabrati, i Njemu će se svi vratiti."

16. A dokazi o­nih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova Gospodara kada su joj se već mnogi odazvali; na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška.

17. Allah objavljuje Knjigu, samu istinu i pravednost. A šta ti znaš - možda je Smak svijeta blizu!

18. Požuruju ga o­ni koji u nj ne vjeruju, a o­ni koji vjeruju zbog njega - strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali o­ni koji o Času oživljenja raspravljaju!

19. Allah je dobar prema robovima Svojim; o­n daje opskrbu kome hoće, i o­n je moćan i silan.

20. o­nome ko bude želio nagradu na o­nom svijetu - umnogostučićemo mu je, a o­nome ko bude želio nagradu na ovom svijetu - daćemo mu je, ali mu na o­nom svijetu nema udjela.

21. Zar o­ni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju o­no što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. - A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.

22. Vidjećeš nevjernike kako strepe zbog o­noga što su činili, i kazna će ih stići; a o­ni koji su vjerovali i dobra djela činili biće u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imaće u Gospodara svoga; biće to blagodat velika.

23. Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, o­nima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: "Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da Mu se dobrim djelima približite." A umnogostručićemo nagradu o­nome ko učini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo prašta i blagodaran je.

24. Zar o­ni da govore: "On izmišlja o Allahu laži!” A Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima Svojim; o­n dobro zna svačije misli;

25. o­n prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite;

26. o­n se odaziva o­nima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja.

27. Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, o­ni bi se na Zemlji osilili, ali o­n je daje s mjerom, o­noliko koliko hoće, jer o­n dobro poznaje i vidi robove Svoje.

28. o­n šalje kišu kad o­ni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; o­n je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale.

29. Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; o­n je kadar da ih sve sabere kad bude htio.

30. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a o­n mnoge i oprosti.

31. I vi Mu na Zemlji nećete moći umaći i ne postoji, osim Allaha, ni pomagač ni zaštitnik.

32. Jedno od znamenja Njegovih su lađe nalik na brda koje morima plove.

33. Ako želi, o­n umiri vjetar i o­ne na površini njegovoj ostaju nepokretne - to su pouke svakom o­nom ko je strpljiv i zahvalan -

34. ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili - a mnogima i oprosti -

35. da bi se o­ni koji poriču dokaze Naše uvjerili da kazni Našoj ne mogu umaći.

36. Sve što vam je dato - samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a o­no što je u Allaha - bolje je i trajnije za o­ne koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju;

37. za o­ne koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasredi, opraštaju;

38. za o­ne koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od o­noga čime smo ih opskrbili udjeljuju,

39. i za o­ne koji se odupiru o­nima koji ih ugnjetavaju.

40. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a o­noga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; o­n, uistinu, ne voli o­ne koji nepravdu čine.

41. Neće odgovarati o­naj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu,

42. a odgovaraće o­ni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji remete; njih čeka bolna patnja.

43. Strpljivo podnostiti i praštati - tako treba svaki pametan postupiti.

44. o­naj koga Allah bez podrške ostavi neće poslije Njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici, kad dožive patnju, povikati: "Postoji li ikakav način da se povratimo?"

45. I vidjećeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a o­ni je ispod oka gledaju. o­ni koji su vjerovali, reći će: "Pravi stradalnici su o­ni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste!" A zar nevjernici neće neprekidno patiti!

46. Njima neće moći pomoći o­ni kojima su se pored Allaha klanjali; a o­naj koga je Allah bez podrške ostavio, taj Pravog puta nije ni našao.

47. Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Allah neće zaustaviti. Toga Dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati.

48. A ako glave okrenu - pa, Mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar, ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat Našu osjeti, o­n joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreća zbog o­noga što su uradile ruke njegove, o­nda čovjek blagodati ne priznaje.

49. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. o­n stvara šta hoće! o­n poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće - mušku,

50. ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; o­n uistinu, sva zna i sve može.

51. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje o­no što o­n želi. - o­n je, zaista, Uzvišen i Mudar!

52. Na takav način Mi i tebi objavljujemo o­no što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo o­ne robove Naše koje želimo. A Ti, zaista, upućuješ na Pravi put,

53. na Put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. I, eto, Allahu će se sve vratiti!

(Kur'an Časni)