Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
'Abese
Namrštio se

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­n* se namrštio i okrenuo 2. zato što je slijepac njemu prišao,

3. A šta ti znaš - možda o­n želi da se očisti,

4. ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

5. o­noga koji je bogat,

6. ti njega savjetuješ,

7. a ti nisi kriv ako o­n neće da vjeruje;

8. a o­noga koji ti žureći prilazi

9. i strah osjeća,

10. ti se na njega ne osvrćeš,

11. Ne čini tako! o­ni su pouka -

12. pa ko hoće, poučiće se -

13. na listovima su cijenjenim

14. uzvišenim, čistim,

15. u rukama pisara*

16. časnih, čestitih,

17. Proklet neka je čovjek! Koliko je o­n samo nezahvalan!

18. Od čega ga o­n stvara?

19. Od kapi sjemena ga stvori i za o­no što je dobro za njega pripremi,

20. i Pravi put mu dostupnim učini,

21. zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

22. i poslije će ga, kada o­n bude htio, oživiti.

23. Uistinu! o­n još nije ispunio o­no što mu je o­n naredio!

24. Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

25. Mi obilno kišu prolivamo,

26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo

27. i činimo da iz nje žito izrasta

28. i grožđe i povrće,

29. i masline i palme,

30. i bašče guste,

31. i voće i pića,

32. na uživanje vama i stoci vašoj.

33. A kada dođe glas zaglušujući -

34. na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

35. i od majke svoje i od oca svoga

36. i od druge svoje i od sinova svojih -

37. toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti

38. neka lica biće toga Dana blistava,

39. nasmijana, radosna,

40. a na nekim licima toga Dana biće prašina,

41. tama će ih prekrivati,

42. to će nevjernici - razvratnici biti.

(Kur'an Časni)