Izrail, moj sluga

Izrail, moj slugaUredi


 • 8 Ali ti, Izraile, slugo moj,
Jakube, ti kojeg sam ja izabrao,
potomstvo Ibrahima,
mojeg prijatelja,
ti kojeg sa svojih međa sam
ja pozvao,
ti kojem sam rekao: ” Ti si moj
sluga,
ja sam te izabrao, a ne odbacio“
 • 10 ne boj se, jer ja sam
s tobom,
nemaj taj zabrinuti pogled,
jer ja sam tvoj Allah.
 • 11 Evo će oni biti postiđeni,
pokriveni ljagama
svi oni koji bijahu uzavrijeli
protiv tebe:
oni će biti kao ništa i pro-
pašće
ljudi u svađi s tobom;
 • 12 ti ćeš ih tražiti, a nećeš ih
pronaći više,
ljude u boju s tobom;
oni će biti kao ništa, kao
nistavilo,
ljudi u ratu s tobom.
 • 13 Jer ja, GOSPOD, ja sam
tvoj Allah
koji drži tvoju desnu ruku,
koji ti kaže: ”Ne boj se,
ja sam taj koji ti pomaže.“
 • 14 Ne boj se, Jakube, gamadi
sada,
Izrale, sada lješeva,
ja sam taj koji ti pomaže -
proročanstvo
GOSPODOVO-
onaj koji te je otkupio[279], to je
*Svetac Izrailov.
 • 15 Evo: ja te udešavam kao drljaču[280]
novu i opremljenu ojačanim
zubcima:
ti ćes razdrobiti i rastrgati
planine,
ti ćes u pljevu pretvorti brijegove,
 • 16 ti ćeš ih vijati i vjetar će ih
odnijeti,
kovitlac će ih raspršiti.
A, ti ćeš klicati zbog
GOSPODA,
zbog Sveca Izrailovog
ti ćeš se oduševljavati.
 • 17 Poniženi i ubogi
koji traže vode, ali
uzaludno,
i čiji je jezik suh od žeđi,
ja, GOSPOD, ja ću im
odgovoriti,
ja, Allah Izrailov, ja ih neću
napustiti.
 • 18 ja ću dati da izviru rijeke, a
na ogoljenim brijegovima
ja ću promijeniti pustinju
u jezero
i izvore u sred
klisura,
i bezvodnu zemlju u vodoskoke.
 • 19 Ja ću staviti u pustinju
cedar,
akacije, mirtu[281] i maslinu;
uvesću u stepu
čemprese,
brijest i šimšir zajedno
 • 20 da bi ljudi vidjeli i
znali,
da se prianjaju i drže
zajedno
da je to ruka GOSPODOVA
učinila,
da je to Svetac Izrailov stvorio.