Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Humeze
Klevetnik

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

2. koji blago gomila i prebrojava ga,

3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

4. A ne valja tako! o­n će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

5. A znaš li ti šta je Džehennem?

6. Vatra Allahova razbuktana,

7. koja će do srca dopirati.

8. o­na će iznad njih biti zatvorena,

9. plamenim stupovima zasvođena.

(Kur'an Časni)