Al-Qalam

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Qalam
Kalem

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Nun. Tako Mi kalema i o­noga što o­ni pišu,

2. ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;

3. ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti

4. jer ti si, zaista, najljepše ćudi

5. i ti ćeš vidjeti, a i o­ni će vidjeti,

6. ko je od vas lud.

7. Gospodar tvoj dobro zna o­noga koji je s puta Njegova skrenuo i o­n dobro zna o­ne koji su na Pravome putu,

8. zato ne slušaj o­ne koji neće da vjeruju,

9. o­ni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i o­ni popustili,

10. i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

11. klevetnika, o­noga koji tuđe riječi prenosi,

12. škrca, nasilnika, velikog grješnika,

13. surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,

14. samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,

15. koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: "To su samo naroda drevnih priče!"

16. Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

17. Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati

18. a nisu rekli: "Ako Bog da!"

19. I dok su o­ni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

20. i o­na osvanu opustošena.

21. A u zoru o­ni su jedni druge dozivali:

22. "Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!"

23. I o­ni krenuše tiho razgovarajući:

24. "Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"

25. I o­ni poraniše uvjereni da će moći to provesti,

26. a kad je ugledaše, povikaše: "Mi smo zalutali;

27. ali ne, ne - svega smo lišeni!"

28. Ponajbolji između njih reče: "Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!"

29. "Hvaljen neka je Gospodar naš!" - "mi smo, uistinu, nepravedni bili!"

30. I o­nda počeše jedni druge koriti.

31. "Teško nama!" - govorili su - "mi smo, zaista, obijesni bili;

32. Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!"

33. Eto takva je bila kazna, a na o­nome je svijetu je, nek znaju, kazna još veća!

34. Za o­ne koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova -

35. zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!

36. Šta vam je, kako rasuđujete?

37. Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate

38. da ćete imati o­no što vi izaberete?

39. Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete o­no što vi odredite imati?

40. Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

41. Ili, imaju li o­ni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.

42. Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,

43. oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici - a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.

44. Zato ostavi Mene i o­ne koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati

45. i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!

46. Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?

47. Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?

48. Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.

49. I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio* i prijekor bi zaslužio,

50. ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od o­nih koji su dobri.

51. Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slušaju, govoreći: "On je, uistinu, luda!"

52. A Kur’an je svijetu cijelome opomena!

(Kur'an Časni)